کوره گازی راکو

از این کوره برای پخت راکو و همچنین پخت قطعات بیسکویت استفاده می شود.