کوره گازوئیلی دوار ذوب ظرفیت 250 کیلوگرم

از این کوره عمدتا برای ذوب چدن استفاده می شود. سیستم گرمایش آن با استفاده از سوخت گازوئیل می باشد.