کوره گازوئیلی دوار ذوب ظرفیت 250 کیلوگرم

از این کوره عمدتا برای ذوب چدن استفاده می شود. سیستم گرمایش آن با استفاده از سوخت گازوئیل می باشد.
This kind of furnace is mostly used for cast iron melting. It is fired by gasoline.