کوره روزمینی گازی ذوب

از این کوره برای ذوب فلزاتی مثل آلومینیوم، مس، برنج و چدن استفاده می شود. سیستم گرمایش آن با استفاده از سوخت گازوئیلی یا گاز می یاشد.
This furnace is used for melting metals such as aluminum, copper, brass and cast iron. It is fired by gasoline or natural gas.