کوره روزمینی گازوئیلی ذوب

از این کوره برای ذوب فلزاتی مثل آلومینیوم مس و برنج و چدن استفاده می شود. سیستم گرمایش آن با استفاده از سوخت گازوئیلی یا گاز می باشد.
This furnace is used for melting metals such as aluminum, copper, brass and cast iron. It is fired by gasoline or natural gas.