" /> کوره روزمینی گازوئیلی ذوب - شرکت مهر البرز صنعت سرام

کوره روزمینی گازوئیلی ذوب

از این کوره برای ذوب فلزاتی مثل آلومینیوم مس و برنج و چدن استفاده می شود. سیستم گرمایش آن با استفاده از سوخت گازوئیلی یا گاز می باشد.