کوره الکتریکی 20 لیتری 1250 درجه

این دستگاه در انجام آزمایش ها و تحقیقات و گرفتن پخت سریع استفاده می شود. در این کوره ها المنتها در کف و دیواره ها تعبیه شده اند و به همین دلیل یک محفظه دمایی یکنواخت ایجاد می شود.
• This furnace is used for fast firing for experiments and research. In such furnaces the heating elements are fixed to the furnace walls and bottom, therefore the temperature is homogeneous throughout the furnace.