کوره الکتریکی فیوز شیشه 90 لیتری 1100 درجه

این کوره برای فیوزینگ قطعات شیشه ای مورد استفاده قرار می گیرد.