کوره الکتریکی تیوپی 45 دمای 1500 درجه

این دستگاه قابلیت انجام آزمایش ها و تحقیقات عمدتا تحت اتمسفر کنترل شده را دارا می باشند.