پرس غیر الکتریکی 10 تن

مورد استفاده برای آماده سازی و پرس آسان و سریع نمونه های آزمایشگاهی