میکروکاتر اتوماتیک

با استفاده این دستگاه می توان بسته به نوع تیغه برش در نمونه های فلزی وسرامیکی ازبرش های بسیار دقیق ایجاد کرد.