میز مجسمه سازی

در پرداخت و ظریف کاری، حجم ها و قطعات سرامیک و سفال استفاده می¬شود.