میز سنباده تک بلوک

این وسیله برای آماده سازی نمونه های متالوسراموگرافی مورد استفاده قرار می گیرد.