"/> مدل آموزشی با ماهیچه چکمه ای کد 215 - شرکت مهر البرز صنعت سرام