"/> مدل آموزشی با دو قطعه آزاد کد 221 - شرکت مهر البرز صنعت سرام