ففر کورن

این دستگاه برای تعیین میزان کارپذبری (پلاستیته) مواد سرامیکی مورد استفاده قرار می گیرد.