"/> سنجش عبور گاز ماسه ریخته گری الکتریکی - شرکت مهر البرز صنعت سرام

سنجش عبور گاز ماسه ریخته گری الکتریکی

سنجش عبور گاز ماسه ریخته گری الکتریکی جهت تعیین قابلیت نفوذ گاز ماسه های ریخته گری با روش معروف نازلی، به کار برده می شود.