"/> سنجش استحکام خمشی دیجیتال 1000 کیلوگرم 60*60 سانتیمتر - شرکت مهر البرز صنعت سرام

سنجش استحکام خمشی دیجیتال 1000 کیلوگرم 60*60 سانتیمتر

سنجش استحکام خمشی دیجیتال 1000 کیلوگرم 60*60 سانتیمتر ، به منظور سنجش میزان مقاومت خمشی یک نمونه بر اساس استاندارد ISO10545-4 ، ASTM C 84-649 ،DIN51030 و EN 520 طراحی شده است. از سنجش استحکام خمشی دیجیتال 1000 کیلوگرم 60*60 سانتیمتر برای نمونه های پخته شده مورد استفاده قرار میگیرد.