"/> دستگاه مقاومت به ضربه شارپی اتوماتیک - شرکت مهر البرز صنعت سرام

دستگاه مقاومت به ضربه شارپی اتوماتیک

آزمایش مقاومت به ضربه که آنرا آزمایش V-notch نیز می نامند، آزمایش استاندارد برای اندازه گیری های با نرخ کرنش های زیاد است.