دستگاه سنجش عبور گاز ماسه ریخته گری (الکتریکی)

این دستگاه جهت تعیین قابلیت نفوذ گاز ماسه¬های ریخته¬گری با روش معروف نازلی، به کار برده می¬شود.