دستگاه تعیین میزان گاز ماهیچه

این دستگاه برای تعیین میزان گاز متصاعد شده از انواع ماسه های رزینی مورد استفاده قرار میگیرد.