"/> دستگاه تعیین میزان خردشوندگی ماسه - شرکت مهر البرز صنعت سرام

دستگاه تعیین میزان خردشوندگی ماسه

این آزمون در واقع مقاومت ماسه را در برابر ضربه نشان می-دهد. به عبارت دیگر در جابجایی های سریع و خودکار که امکان کنترل توسط اپراتور کمتر است و یا در هنگام خروج ماسه قالب گیری شده باید ماسه شکل و الگوی خود را حفظ کند این دستگاه قادر است میزان خرد شوندگی این ماسه را اندازه گیری کند.