"/> دستگاه اندازه گیری میزان تراکم پذیری ماسه - شرکت مهر البرز صنعت سرام

دستگاه اندازه گیری میزان تراکم پذیری ماسه

مورد استفاده برای اندازه گیری میزان تراکم پذیری ماسه ریخته گری به منظور تعیین میزان طبیعت خمیری ماسه و نیز وسیله ای برای تعیین آب مورد نیاز برای افزودن به ماسه ، صرف نظر از اندازه دانه یا شکل آن