تستر اندازه گیری میزان سیالیت ماسه

مورد استفاده برای اندازه گیری میزان سیالیت ماسه های بنتونیتی و cold Setting