"/> تستر اندازه گیری میزان سیالیت ماسه - شرکت مهر البرز صنعت سرام

تستر اندازه گیری میزان سیالیت ماسه

مورد استفاده برای اندازه گیری میزان سیالیت ماسه های بنتونیتی و cold Setting