"/> آزمون انبساط گچ مشخصات و قیمت محصول - شرکت مهر البرز صنعت سرام

آزمون انبساط گچ

آزمون انبساط گچ به منظور آزمون اندازه گیری مقدار انبساط گچ قالبگیری ساخته شده است.