نمایش 13–24 از 29 نتایج

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل آموزشی پولی کوچک کد 220

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل آموزشی با دو قطعه آزاد کد 221

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل آموزشی با یک قطعه آزاد کد 222

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل آموزشی چرخ کوچک کد 223

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل آموزشی دو تکه پدالی کد 224

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل آموزشی چهار گوش ماهیچه سر خود کد 226

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل آموزشی پولی ماهیچه متحرک (مخفی) کد 227

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل با ماهیچه افقی و جعبه ماهیچه کد 228

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل با ماهیچه افقی و جعبه ماهیچه کد 229