کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل آموزشی چرخ بزرگ کد 234

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل صفحه ای با جعبه ماهیچه و درجه کد 233

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل با ماهیچه پوششی و جعبه ماهیچه کد 231

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل با ماهیچه عمودی و جعبه ماهیچه کد 230

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل با ماهیچه افقی و جعبه ماهیچه کد 229

کارگاه ذوب فلزات و ریخته گری

مدل با ماهیچه افقی و جعبه ماهیچه کد 228