مشخصات فني:
قابلیت تعیین میزان سختی قالب به منظور بررسی میزان یکنواختی متراکم شدن ماسه در قسمت های مختلف آن
اندازه گیری سریع و آسان میزان سختی در قسمت های مختلف بر اساس میزان عمق فرورفتگی فرورونده سختی سنج
دارای سه مدل A ,BوC برای اندازه گیری سختی های مختلف
مدلA:مناسب برای اندازه گیری سختی سطح قالب های ساخته شده از ماسه با ذرات ریز بوسیله قالب گیری دستی یا مکانیکی تحت فشارهای
قالب گیری پایین و متوسط.
مدلB:مناسب برای اندازه گیری سختی سطح قالب های ساخته شده از ماسه با ذرات ریز یا درشت بوسیله قالب گیری دستی یا مکانیکی تحت
فشارهای قالب گیری بالا.