مشخصات فني:
قابلیت تعیین میزان سختی ماهیچه در قسمت های مختلف آن به منظور بررسی یکنواختی و کیفیت پخت و تغییرات دانسیته در سطح ماهیچه تولیدی
نمایش میزان عمق فرورفتگی فرورونده و در نتیجه تعیین مستقیم میزان سختی