مشخصات فنی
توان مشعل برابر با 000
. ظرفيت برای بوته 50 تا 500
. توان الکتروموتور فن هوا: 5 اسب بخار
. دارای تابلو برق مجهز به محافظ الکتروموتور فن
. ابعاد کوره: قطر مفيد داخل 20 سانتيمتر، قطر بيروني 00 سانتيمتر و ارتفاع 500
سانتيمتر