مقدمه:
با استفاده از این دستگاه می توان چقرمگی یا مقاومت فلزات به ضربه را تعیین کرد. بدنه دستگاه از چدن ریختگی یک پارچه به وزن ۸۵۰ کیلوگرم تهیه شده تا دقت آن به مرور زمان کاهش نیابد. ظرفیت دستگاه ۳۰۰ ژول است. اندازه گیری ها و کار با آن بصورت کاملا اتوماتیک انجام می گیرد.

تشریح دستگاه:
اساس کار دستگاه بدین قرار است که، از طریق پانل دستگاه، زاویه اولیه رها شدن چکش دستگاه تنظیم می شود. سپس نمونه مخصوص آزمون چارپی در محل خود مستقر می شود. با صدور فرمان آغاز آزمون، چکش پاندولی دستگاه تا زاویه تعیین شده بطور اتوماتیک بالا رفته و چکش رها می شود. در اثر برخورد چکش به نمونه، نمونه شکسته و بسته به میزان چقرمگی آن، چکش پاندولی تا زاویه کمتری بالا می رود. این اختلاف زاویه اولیه و نهایی نشان از میزان مقاومت به ضربه نمونه دارد. دستگاه بطور اتوماتیک انرژی شکست نمونه و زاویه ثانویه پاندول را ثبت و گزارش می کند.

Click here to add your own text