مقدمه:
با استفاده از این دستگاه می توان میزان خاک رس انواع ماسه ماهیچه را تعیین کرد.

تشریح دستگاه:
با روشهای معمول میتوان میزان کل خاک موجود در ماسه را تعیین کرد. با این روش میتوان میزان خاک رس فعال موجود در ماسه ریخته گری را بطور دقیق تعیین کرد. در این روش با تلفیقی از روشهای شیمیایی و با استفاده از یک روش ابتکاری این اندازه گیری انجام می شود.