مقدمه:
با استفاده از این دستگاه می توان میزان گاز متصاعد شده از انواع ماسه ماهیچه را تعیین کرد.

تشریح دستگاه:
دستگاه از یک کوره الکتریکی تشکیل شده است که داخل آن یک لوله از جنس شیشه کوارتز قرار دارد. ابتدا کوره تا دمای مورد نظر گرم می شود. سپس به مقدار 0.5 یا 1 گرم از ماسه ماهیچه درون قایقک دستگاه قرار داده می شود. قایقک به سرعت به داخل لوله کوراتز داخل کوره می شود. ورودی لوله کوارتز از طریق استوپر کاملا مسدود میشود. انتهای لوله کوارتز از طریق لوله مخصوص به یک استوانه مدرج متصل است. گازهای متصاعد شده از ماسه ماهیچه به طرف استوانه مدرج هدایت شده و حجم گازهای متصاعد شده اندازه گیری می شود.