مقدمه:
با این دستگاه می توان دقت اندازه گیری های دستگاه یونیورسال را تعیین کرد.

تشریح دستگاه:
دستگاه دارای لودسل و دو پروب فولادی است. پروب دستگاه را بین دو فک دستگاه یونیورسال قرار داده و با اعمال نیرو از طریق دستگاه یونیورسال، نیروی اعمال به تستر روی پانل تستر ثبت می شود. حال از مقایسه این نیرو بانیروی ثبت شده در دستگاه یونیورسال می توان به دقت اندازه گیری های دستگاه یونیورسال پی برد.