مقدمه

آزمايش مقاومت به ضربه که آنرا آزمايش V-notch نيز مي نامند، آزمايش استاندارد براي اندازه گيري هاي با نرخ کرنش هاي زياد است. در اين آزمايش ميزان انرژي جذب شده توسط ماده در حين شکست تعيين مي شود. انرژي جذب شده معياري براي چقرمگي ماده است. با اين آزمايش مي توان درجه حرارت انتقال از شکست نرم به ترد را تعيين کرد. با توجه به سهولت انجام آزمايش و تهيه نمونه و پاسخ سريع، اين آزمايش بطور وسيعي در صنعت بکار گرفته مي شود.
شیاری با ابعاد استاندارد در نمونه مورد استفاده در این آزمایش ایجاد می شود. شيار ايجاد شده در نمونه بطور مستقيم بر روي ميزان انرژي مصرف شده در فرآيند شکست موثر است. بنابراين شکل و ابعاد شيار بايد کاملاً دقيق و طبق استاندارد باشد.
براي تعيين انرژي لازم براي شکست يک نمونه بايد نمونه را منهدم کرد. ارتباط مستقيمي بين نتايج اين آزمايش و استحکام تسليم وجود دارد ولي آنرا نمي توان با يک فرمول استاندارد بيان کرد. از طرفي از نتايج نرخ کرنش مي توان به مقاومت به شکست نمونه ها پي برد.

تشریح دستگاه
در اين آزمايش ميزان انرژي جذب شده توسط ماده در حين شکست تعيين مي شود. انرژي جذب شده معياري براي چقرمگي ماده است. با اين آزمايش مي توان درجه حرارت انتقال از شکست نرم به ترد را تعيين کرد. دستگاه متشکل از پاندولي با وزن و طول مشخص طبق استاندارد است. پاندول دستگاه از ارتفاع مشخصي رها شده و با نمونهقرار داده شده روی سندان دستگاه برخورد کرده و باعث شکست نمونه می شود. انرژي منتقل شده به نمونه را مي توان از اختلاف ارتفاع چکش انتهاي پاندول قبل و بعد از آزمایش محاسبه کرد. انرژي مصرف شده همان انرژي صرف شده براي شکست است.
شيار ايجاد شده در نمونه بطور مستقيم بر روي ميزان انرژي مصرف شده در فرآيند شکست موثر است. بنابراين شکل و ابعاد شيار بايد کاملاً دقيق و طبق استاندارد باشد. تمام جنبه هاي اين آزمايش اعم از وسايل و ابعاد نمونه را مي توان در يکي از استانداردهاي ذيل جستجو کرد.
ASTM E23, ISO 148-1 يا EN 10045-1
با اين آزمايش مي توان دماي انتقال از شکست نرم به ترد ductile-brittle transition temperature (DBTT) را با توجه به ميزان تغييرات در انرژي مورد نياز براي شکست نمونه تعيين کرد.
در ساخت این دستگاه دقت بسیار زیادی شده است تا ارتفاع بازوی چکش، جرم چکش، فاصله بین دو سندان، زاویه آزاد پشت سندان، سیستم ثبت زاویه اولیه و ثانویه چکش، میزان اصطکاک حداقل یاتاقانهای مورد استفاده در دستگاه و محل قرارگیری دقیق نمونه بر روی سندان کاملا مطابق با استانداردهای مربوطه انجام گیرد تا نتایج دقیقی حاصل شود.
بدنه این دستگاه از جنس چدن خاکستری یک تکه به وزن حدود 850 کیلوگرم ریخته گری شده تا دستگاه با گذشت زمان دقت خود را از دست ندهد.

مشخصات فنی:
• کد دستگاه: IMP
• ابعاد دستگاه 200*200*50 سانتیمتر
• وزن دستگاه:1200 کیلوگرم
• نیروی وارده 300 ژول
• دارای چکش مخصوص اعمال ضربه و محفظه محافظ دستگاه
• صفحه مدرج استاندارد برای تعیین میزان مقاومت به ضربه
• دارای سیستم ترمز برای توقف حرکت چکش پس از خاتمه فرآیند