تستر اندازه گیری میزان سیالیت ماسه

با این وسیله میتوان میزان سیالیت ماسه قالبگیری را که جزء پارامترهای مهم در قالبگیری است را تعیین کرد.